Sociāli apdrošinātās personas

2020

2021

2022

Vispārējos gadījumos (d.ņēmv. + d.dev.)

11.00%+24.09%=35.09%

10.50%+23.59%=34.09%


Vecuma pensionārs


9.25%+20.77%=30.02%


Izd.pens.saņēm.,inval.spec.pens.saņēmējs


9.76%+21.94%=31.70%


Soda izciešanas vietā


8.87%+19.93%=28.80%


Pensionārs soda izciešanas vietā


7.67%+17.24%=24.91%


Valdes loceklis


0%+27.20%=27.20%


Pensionārs valdes loceklis


0%+24.91%=24.91%


Jaunās likmes iestrādāta Zalktis versijās:

Ar Zalktis 2020.1.346.versiju

Ar Zalktis 2021.1.370.versiju
Posteņi

2020

2021

2022

VSAOI objekta maksimālais apmērs. Pārsnieguma summa ir solidaritātes nodokļa objekts

62800 EUR

62800 EUR


VSAOI minimālās obligātās iemaksas.

0 EUR

0 EUR, bet no 01.07.2021. - 170 EUR
Ikmēneša ziņojums par VSAOI un IIN

Periods

 Īpašie norādījumi

Pieejama Zalktis versijās

Par 2020.gada decembri

No 2021. gada mainās darba devēja ziņojumu aizpildīšanas kārtība, tādēļ pārejas periodā 2020. decembra darba devēja ziņojumam ir noteikta speciāla aizpildīšanas kārtība. 

Darba devēja ziņojums par 2020. gada decembri: 

• iesniedz līdz 2021. gada 17. janvārim; 

• norāda darba ienākumu izmaksas datumu (tāpat kā iepriekš); 

• 4. ailē – par decembri aprēķināto algu (tāpat kā iepriekš); 

• 5. ailē – no 4. ailes ienākuma valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – sociālās iemaksas), summējot darba ņēmēja un darba devēja sociālo iemaksu daļu (tāpat kā iepriekš); 

• 8. ailē – decembrī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas ieturēts atbilstoši iepriekšējai kārtībai (tāpat kā iepriekš). 

JAUNUMS!!! Sarakstā “Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas” aizpilda 1., 2., 3., 8. aili un 8. ailē norāda iedzīvotāju ienākuma nodokli no 2021. gada janvārī izmaksātajiem ienākumiem, kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz 2021. gada 23. janvārim.

Ar Zalktis 2021.1.370.versiju

Ar 2021.gada 1.janvāri

Ar 2021. gada 1. janvāri visiem darba devējiem ir noteikts jauns darba devēja ziņojuma iesniegšanas termiņš – līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam. 

Mainās iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarēšanas princips – turpmāk darba devēja ziņojumā par pārskata mēnesi deklarēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā darba devēja ziņojuma iesniegšanas mēnesī. 

Ar 2021. gada 1. janvāri ir noteikti jauni algas nodokļa samaksas termiņi: 

Iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā vienotajā nodokļu kontā: 

1) līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam; 

2) līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam, ja aprēķina un izmaksā darba samaksu šādos gadījumos, kad: 

• izbeigtas darba tiesiskās attiecības; 

• izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam; 

• darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša kalendāra mēneša laikā; 

• tiek izmaksāta slimības nauda; 

• ja saskaņā ar tiesas spriedumu, tiesas lēmumu par izlīguma apstiprināšanu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu personai ir izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi. 

Sākot ar 2021. gadu, darba devēja ziņojumā par pārskata mēnesi (piemēram, maijs): 

- nav janorāda darba ienākumu izmaksas datums; 

- 4. ailē – kārtība nemainās – par pārskata mēnesi (maiju) aprēķinātā alga; 

- 5. ailē – kārtība nemainās – no 4. ailes aprēķinātās kopējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (sociālās iemaksas), summējot darba ņēmēja un darba devēja sociālo iemaksu daļu; 

- 6 un 7. aile – kārtība nemainās – precizējumi par iepriekšējo mēnesi aprēķināto algu un no tās aprēķinātās sociālās iemaksas (aprīli); 

- 8. ailē – kārtība mainās – iedzīvotāju ienākuma nodokli no darba ņēmēja darba ienākumiem, ko maksā pārskata mēnesim sekojošajā mēnesī (jūnijā).