Avansa norēķinu pārskati


Kādam nolūkam izmanto avansa norēķinu pārskatus? Svarīgākais ir saprast uzrakstīto, te MK noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 8.4punktā paredzēts, ka "šo noteikumu izpratnē skaidrās vai bezskaidrās naudas avanss ir maksājums fiziskajai personai – uzņēmuma darbiniekam, valdes vai padomes loceklim, īpašniekam, dalībniekam vai biedram – uzņēmuma saimniecisko darījumu nodrošināšanai no uzņēmuma kases (skaidrā nauda) vai šīs personas bankas kontā no uzņēmuma bankas konta (bezskaidrā nauda), lai šī persona veiktu vienu vai vairākus maksājumus saskaņā ar doto uzdevumu (piemēram, komandējuma, preču iegādes vai pakalpojumu izmantošanas izdevumu segšanai). Citi uzņēmuma skaidrās vai bezskaidrās naudas maksājumi fiziskajai personai (piemēram, darba algas avanss vai samaksa, naudas aizdevums, individuālajam komersantam, individuālajam uzņēmumam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai – līdzekļu izņemšana no saimnieciskās darbības) netiek uzskatīti par skaidrās vai bezskaidrās naudas avansu".

Vienkāršā valodā runājot, jebkurai firmai un organizācijai ir nepieciešams iegādāties nelielā daudzumā preces vai pakalpojumus uzņēmuma vajadzībām. Firmas vai organizāciju vārdā darbinieki apmaksā dažādus pakalpojumus, piemēram, autostāvvietas un degvielas izdevumus uzņēmuma transportam, komandējuma izdevumus utt. Tad to naudas izdevumu pamatošanai izmanto avansa norēķinu pārskatus, pievienojot izdevumus apliecinošus dokumentus, piemēram, EKA čekus, kvītis, biļetes, nodevas kvītis.


  • Kontu plānā jāizveido avansa norēķinu  konti katrai norēķinu personai. Konts var būt parasts pamatvalūtas konts.

Piemēram: 

23801 - Avansa norēķinu konts ar A.Bērziņu  (parasts, pamatvalūtas EUR konts, bilances konts, debeta/kredīta konts)

23802 - Avansa norēķinu konts ar I.Ozolu (parasts, pamatvalūtas EUR konts, bilances konts, debeta/kredīta konts)

utt.


  • Klientu sarakstā ir jābūt ievadītiem darbiniekiem, lai tie var parādīties avansa norēķinu sarakstos kā avansa norēķinu personas.


  • Firma vai organizācija izmaksā skaidro naudu vai ieskaita bankas kontā darbiniekam avansu avansa norēķiniem. Šo darījumu var grāmatot ar kases orderi, bankas dokumentu vai  parastu grāmatojumu. Šos dokumentus var kontēt par naudas izmaksu no naudas konta uz avansa norēķinu kontu. 

piemēram:

Firma vai organizācija Izmaksā ar kases izdevumu orderi, kontējums: D23801 K2611

Firma vai organizācija ieskaita darbiniekam uz viņa kontu: kontējums: D23801 K2623


  • Katru izdevumu grāmato uzreiz uz parastiem izdevumu kontiem,

piemēram, 

Samaksāti notāra pakalpojumi, tad kontējumi var būt: D7721 "Biroja izdevumi", K23801 "Avansa norēķinu konts ar A.Bērziņu"

Samaksāts darba brauciens Rīga-Carnikava ar vilcienu, kontējums: D7791 "Administrācijas darbinieka komandējumi un braucieni", K23801 "Avansa norēķinu konts ar A.Bērziņu"


  • Ja ir nepieciešams iegrāmatot uz noliktavas uzskaites kontu pirktās preces, bet avansa norēķinu pārskatā nevarēs tieši kontēt uz noliktavas kontiem. Tad jāiegrāmato ar noliktavas ienākošo pavadzīmi. Pavadzīmes kontējumi var būt šādi:

Saņemto preču kontējumi D21101 K23801

Aprēķinātais PVN: D57213 K23801

Šāda pavadzīme parādīsies avansa norēķinu pārskatā, bet tieši tur to labot nevarēs. Pavadzīmi varēs labot caur noliktavas dokumentiem vai caur hronoloģisko žurnālu.Caur Zalktis izvēlni: Žurnāls-virsgrāmata=> Avansa norēķini var atvērt avansa norēķinu pārskatu sarakstu:


Šajā logā varat izveidot jaunu avansa norēķinu. Varat atvērt esošos pārskatus uz apskati vai izlabošanu. Arī šeit varat izdrukāt pārskatu sarakstu. Loga apakšā pa labi ir poga "Uzstādījumi'. Caur to varat regulēt, vai vienmēr šājā saraksta parādīt visus vai daļu avansa norēķinu pārskatus.


Ar pogas "Jauns" palīdzību var atvērt jaunu avansa norēķinu un to sagatavot.

Tagad var labot pamatinformāciju - pārskata numuru, laika periodu, avansa norēķina personu un kontu.

Kreisā tabula parādā visus ievadītos dokumentus, piemēram čekus, kvītis, biļetes ar sekojošu pamatinformāciju: datums, klients, dokumenta nosaukums, numurs, projekts (nav obligāti), Piezīmes. Atbilstoši katram kreisās tabulas ierakstam tiek parādīti labās tabulas kontējumi, summas un piezīmes.

Vispirms jāievada 1 dokumentu kreisajā tabulā un tad pēc tam labajā tabulā kontējumus un summas. Tikai pēc tam var ievadīt nākošo dokumentu.


  • Ja nodzēsīsiet avans norēķinu pārskatu, tad tas tiks nodzēsts, bet tajā esošie ieraksti - iegrāmatojumi netiek nostornēti. Tos varēs apskatīt hronoloģiskajā žurnālā.


  • Caur apakšā redzamo pogu "Uzstādījumi" varat ievadīt nepieciešamos pamatdatus ērtākai datu ievadei:


  • Šajā pamatdatu logā ievadiet biežāk lietotus kontus CostPocket ērtākai čeku ievadei.Kad saņemsiet datu failu no CostPocket, tad Zalktī var ieimportēt uz avansa norēķinu šāda veidā. Nospiediet pogu "CostPocket" uz avansa norēķina pogas, tad parādīsies tas logs:


Ja partneru nosaukumi nav ievadīti, atzīmēti ar dzeltenu laukumu, tad ievadiet. Grāmatojot tos ierakstus, saglabāsiet arī jaunus klientu automātiski uz klientu sarakstu.

Piemērā datums ir nokrāsots sarkanā krāsā. Tas atgādina, ka tie datumi neietilpst avansa norēķina norādītajā laika periodā.

Te ir atsevišks raksts, kā izmantot CostPocket mobilo lietotni: CostPocket izmantošana avansa norēķinā