Datu apmaiņa ar unifiedpost sistēmu


       Zalktis var ieimportēt un eksportēt rēķinus uz unifiedpost sistēmu. Papildus uz datora jāuzinstalē programmiņa Fitek E-invoice Proxy (Fitek e-rēķinu vārteja) un jāievada tās konfigurācijā Api atslēga un registrācijas numurs, kurus pēc līguma noslēgšanas iedos unifiedpost.


       Fitek e-rēķinu vārtejas konfigatora bilde klāt:


Tās darbības princips ir pēc 15 minūtēm (var mainīt konfiguratorā) Source folder iekopētos rēķinus izsūta uz unifiedpost sistēmu un nolasa ienākošos rēķinus un tos iekopē mapē Destination folder uz jūsu datora diska. Šī porgramma darbojas, ja tiek palaista ši programmiņa ar ikonu "F" un tas daroijas fona režīmā. F darbošanos fona režīmā apliecina F ikona uz apakšējās sistēmas joslas.

       Lai nosūtītu rēķinu, jums šis izejošais rēķins iepriekš ir jāsagatavo un tad no rēķinu saraksta var izsūtīt rēķinus:Tad šis ķina xml fails tiek kopēts uz Fitek e-rēķinu vārtejas konfiguratorā norādīto mapi. Tā vārteja 15 minūšu laikā (vai mainīt šo laiku) rēķinus apstrādās un pārsūtīs uz Fitek sistēmu.E-rēķinu saņemšana notiek šādā kārtībā: fona režīmā darbojošā Fitek e-rēķinu vārteja regulāri ik pēc noteikta laika pārbauda, vai Fitek sistēmā ir jums pienākošie rēķini un tad tos nolasa uz jūsu datoru, Fitek e-rēķinu vārtejas konfigratorā norādīto Destination folder mapi.

       Jūs varat regulāri ieimportēt ienākošos rēķinus, palaižot caur Zalktis izvēlni:


Šis datu imports masveidā ieimportē visus rēķinus. Tie rēķini tiek atzīmēti ka ienākošie ķini un parādīsies Zalktī rēķinu sarakstā.