Zalktis un Krivulis licencēšana


Pats pirmais jautājums, kas var kārtot uzņēmumu grāmatvedību?

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par grāmatvedību" 3.panta noteikumiem uzņēmuma vadītājs organizē grāmatvedības kārtošanu atbilstoši šī likuma prasībām. 

Uzņēmumā grāmatvedības kārtošanu veic grāmatvedības jautājumos kompetenta persona — grāmatvedis vai ārpakalpojumu grāmatvedis, ar ko uzņēmuma vadītājs noslēdzis attiecīgu rakstveida līgumu, kurā noteikti šīs personas pienākumi, tiesības un atbildība grāmatvedības kārtošanas jautājumos.

Saskaņā ar šo pantu grāmatveža darba veicējus var iedalīt 2 grupās:


1) grāmatvedis ir fiziskā persona, kuras kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteiktajai grāmatveža ceturtā vai trešā līmeņa kvalifikācijai un kuras kompetenci apliecina attiecīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība), kā arī tāda fiziskā persona, kuras kompetenci attiecīgajos grāmatvedības jautājumos apliecina pieredze vai atbilstošs sertifikāts un kura veic grāmatveža pienākumus. Darbus veic uzņēmumā saskaņā ar noslēgto darba līgumu. Atsevišķos gadījumos grāmatvedību var kārtot pats uzņēmuma vadītājs;


2) ārpakalpojumu grāmatvedis (citos uzņēmumos strādājošie grāmatveži, pašnodarbinātās personas - grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji) ir persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus un kura atbilst šā panta trešās daļas 1.punktā grāmatvedim noteiktajām prasībām. Ārpakalpojumu grāmatvežiem/grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem arī ir jāievēro citi LR likumi, piemēram "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums", "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums" u.c.


Grāmatvedības datorprogrammas Zalktis un Krivulis lietošanas tiesības nosaka licences vai licences līgumi. To nosaka Latvijas Republikas likuma "Autortiesību likums" 15., 29, 40.panti. 

Katrā licencē var būt norādītas dažādas prasības un ierobežojumi. 

Katra licence ir derīga tikai tam uzņēmumam vai personai, uz kura vārda tā ir izrakstīta.

Zalktis un Krivulis datorprogrammas ir aizliegts iznomāt, atsavināt, patapināt un nodot trešajām personām jebkādā veidā.

Katra viena licence atļauj Zalkti vai Krivuli instalēt tikai uz 1 datora, kas ir uzņēmuma īpašumā vai likumīgā lietošanā. Uz šā viena datora Zalkti vai Krivuli drīkst izmantot 1 vai vairāki lietotāji rindas kārtībā.

Ja uzņēmumam ir nepieciešams uzstādīt programmu uz vairākiem datoriem, tad tik daudz licenču ir jāiegādājas.


Katra licence ir terminēta uz 3 gadiem. 

Tas nozīmē, ka, lai nepārtraukti lietotu programmu, vismaz 1 reizi trijos gados jāiegādājas programmas jauna licence ar jauninājumu uz jauno versiju. Jaunināšana cena ir zemāka nekā pirmreizējā licences iegāde.


Uz katra datora varat veikt 1 vai vairāku uzņēmumu grāmatvedības uzskaiti ar Zalktis/Krivulis palīdzību bez ierobežojuma.


Piemēri:

1) Ražošanas uzņēmums nopērk 2 programmas licences. Šis uzņēmums var uzinstalēt programmu uz 2 datoriem. Ja laika gaitā 1 dators sabojājies un tiek aizvietots ar jaunu vai citu datoru, tad var uzinstalēt uz tā jaunā datora, bet jebkurā gadījumā programma var būt tikai uz 2 datoriem. Šī uzņēmuma grāmatveži uz šiem datoriem kārto sava uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti.

Ja tas uzņēmums arī vēlās kārtot kādu citu uzņēmumu grāmatvedības uzskaiti, tad tas uzņēmums jau sāk sniegt grāmatvedības pakalpojumu citam uzņēmumam un uz to pakalpojumu sniedzēju attiecas papildu prasības kā ārpakalpojumu grāmatvežiem. Šajā gadījumā papildu programmas licences iegāde nav vajadzīga, jo var kārtot abu uzņēmumu uzskaiti uz tiem pašiem esošiem 2 datoriem.


2) Fiziskā persona - grāmatvedis noslēdz 2 darba līgumus ar 2 dažādiem uzņēmumiem par grāmatvedības uzskaites veikšanu. Viņas darba līgumā ir norādīts, ka grāmatvedis darbam izmanto personīgos darba rīkus - 1 datoru ar programmām.

Grāmatvedim pietiks ar 1 programmas licenci uz sava vārda, jo programma tiek uzstādīta uz 1 sava datora. Uz tā viena datora var tiek kārtota abu uzņēmumu grāmatvedības uzskaite.