Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas kontu piesaistīšana


Lai varētu uzdot aprēķināt PVN deklācijas aizpildi ar datiem no virsgrāmatas datiem, ir nepieciešams deklarācijā esošām rindiņām piesaistīt grāmatvedības kontus.

Lai visi PVN summas pareizi attēlotos un pareizi sakārtotos pa dažādiem darījumiem, ir nepieciešami vairāki PVN konti.


Piemēri:

572101 - PVN pamatlikme par iekšzemē veiktiem darījumiem

572102 - PVN samazinātā likme par iekšzemē veiktiem darījumiem

572105 - PVN summas korekcijas

572106 - PVN aprēķinātā par saņemtām precēm no ES

572107 - PVN aprēķinātā par saņemtiem pakalpojumiem no ES

572109 - PVN samaksātā valsts budžetam vai saņemta pārmaksa no valsts budžeta (To kontu nepiesaista PVN deklarācijai vai to pielikumiem).

Kontu numurācijas var būt citas atkarībā no jūsu grāmatvedības kontu plāna.Caur Zalktis izvēlni: Žurnāls-virsgrāmata > Nodokļu un finanšu atskaites > Noodkļu un finanšu pārskatiem kontu piesaistīšana, ar to var atvērt kontu piesaistīšanas formu.


Šajā formā jebkuram pārskatam/ vai to attiecīgām rindiņām varat piesaistīt grāmatvedības kontus, lai summas parādītos pareizi no virsgrāmatas datiem/ grāmatojumu kontu sakārtotiem datiem.


Šaja tabulā parādīti PVN deklarācijai piesaistīto kontu piemēri:

41.rinda


Piesaistīts konts

Puse (D/K)

Skaitīt

Veids


6112

Kredīts

+

Apgrozījums


5210

Kredīts

+

Apgrozījums


5210

Debets

-

Apgrozījums


6110

Kredīts

+

Apgrozījums


6111

Kredīts

+

Apgrozījums

42.rinda


Piesaistīts konts

Puse (D/K)

Skaitīt

Veids


6113

Kredīts

+

Apgrozījums

52.rinda


Piesaistīts konts

Puse (D/K)

Skaitīt

Veids


572204

Kredīts

+

Apgrozījums


572101

Kredīts

+

Apgrozījums

53.rinda


Piesaistīts konts

Puse (D/K)

Skaitīt

Veids


572102

Kredīts

+

Apgrozījums

55.rinda


Piesaistīts konts

Puse (D/K)

Skaitīt

Veids


572106

Kredīts

+

Apgrozījums


572111

Kredīts

+

Apgrozījums

62.rinda


Piesaistīts konts

Puse (D/K)

Skaitīt

Veids


572101

Debets

+

Apgrozījums


572204

Debets

+

Apgrozījums


572206

Debets

+

Apgrozījums


572102

Debets

+

Apgrozījums

64.rinda


Piesaistīts konts

Puse (D/K)

Skaitīt

Veids


572111

Debets

+

Apgrozījums


572106

Debets

+

Apgrozījums

67.rinda


Piesaistīts konts

Puse (D/K)

Skaitīt

Veids


572105

Debets

+

ApgrozījumsŠajā tabulā parādīti PVN deklarācijas pielikuma PVN1 I.daļas kontu piesaistīšanas piemēri: 

Priekšnodokļa debeta konts par iekšzemē ieg.precēmPiesaistīts konts

Puse (D/K)

Skaitīt

Veids


572104

Debets

+

Apgrozījums


572102

Debets

+

Apgrozījums


572101

Debets

+

Apgrozījums

Nodokļa debeta konts par elektr.ierīcēm (R4)
Piesaistīts konts

Puse (D/K)

Skaitīt

Veids


572204

Debets

+

Apgrozījums
Šajā tabulā parādīti PVN deklarācijas pielikuma PVN1 II.daļas kontu piesaistīšanas piemēri: 

Priekšnodokļa debeta konts par precēm no ES
Piesaistīts konts

Puse (D/K)

Skaitīt

Veids


5721115

Debets

+

Apgrozījums


5721111

Debets

+

Apgrozījums
Šajā tabulā parādīti PVN deklarācijas pielikuma PVN1 III.daļas kontu piesaistīšanas piemēri: 

PVN kredīta konts par pieg.pr.,pakalp.(Dekl.41.r.)Piesaistīts konts

Puse (D/K)

Skaitīt

Veids


5721102

Debets

+

Apgrozījums


5721101

Debets

+

Apgrozījums


Paskaidrojumi:

Piesaistīts konts - piuesaistīts grāmatvedības konts, kuras kontā uzskaitītās summas no virsgrāmatas tiek parādīts atskaitēs

Puse(D/K) - piesaistīta konta debeta vai kredīta puses apgrozījuma summu uzrādīšana atskaitēs

Skaitīt - summa pieskaitīšanas vai atņemšanas (samazinājuma) izvēle

Veids - Saldo parāda konta atlikuma summu, apgrozījums parāda perioda apgrozījumu, var izvēlēties no abiem.