Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem


Tiem, kuri grāmatvedību kārto vienkāršā uzskaites sistēmā un uzskaitei izmanto grāmatvedības datorprogrammu Zalktis.

Jānoskaidro dažas detaļas, kas vai mainīt grāmatojumu kārtību. Vai ir PVN maksātājs? Vai vajadzīga detalizēta pircēju vai kreditoru uzskaite?


Ja ir PVN maksātājs, tad iesakām sekojošu grāmatojumu kārtību, lai darījums pareizi ierakstītos saimniecisko darījumu reģistrācijas žurnālā un PVN žurnālā:


1)Izmantojamais minimālais kontu plāns, kuru var papildināt pēc vajadzības:


2310

Norēķini ar pircējiem

2311

PVN norēķini ar pircējiem

2610 

Kase

2620 

Bankas konts

3100 

iemaksātie vai izņemtie privātlīdzekļi

5310 

Norēķini ar kreditoriem

5311 

PVN norēķini ar kreditoriem

5720 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

5721 

PVN 18%

5722 

PVN 18% pēcmaksai

5723

PVN 5% PVN

5724

Valsts budžetam  maksātais PVN 

5725 

Valsts soc.apdrošin. iemaksas

6110 

Ieņēmumi no …..

6200 

Ieņēmumi uz pēcmaksu

7100 

Izdevumi par skaidru naudu 

7200  

Izdevumi uz pēcmaksu


2)Kontējumu piemēri:


Naudas ieņēmumi (EKA) 

D2610 K6110 K5721

Naudas izdevumi pēc čekiem 

D7100 D5721 K2610

Naudas izņemšana privātām vajadz. 

D3100 K2610

Naudas iemaksa no privātiem līdzekļiem 

D2610 K3100

Naudas iemaksa bankas kontā no kases 

D2620 K2610

Saņem preci pēc PPR uz vēlāku samaksu


Apmaksa

D7200 K5310

D5721 K5311

D5310 K2620

D5311 K2620

Realizācija ar pēcapmaksu


Apmaksas saņemšana

D2310 K6200

D2311 K5722

D2620 K2310

D2620 K2311


3)Kontu piesaistīšana saimniecisko darījumu žurnālam:


Kases konts

D 2610 +

Bankas konts

D 2620 +

Ieņēmumi

K 6110 +

K 2310 +

Neapliekamie ieņēmumi

K 3100 +

Ieņēmumi, kas nav attiec. uz ienāk. nod. aprēķ.(arī PVN konti )

K 2311 +

K 5721 +

Izdevumi

D 7100 +

D 5310 +

Izdevumi, kas neattiecas uz izmaksām

D 3100 +

Izdevumi, kas neattiecas uz ienāk.nod.apr. (arī PVN konti)

D 5311 +

D 5721 +


  1. Kontu piesaistīšana PVN žurnālam:


Darījuma vērtība, kas apliekamas ar PVN 18%

K 6110 +

K 6200  +

Iekasētais PVN 18% par apliekamiem darījumiem

K 5721 +

K 5722 +

Darījuma vērt. Par iekšzemē saņemtām precēm

D 7100 +

Priekšnodoklis 18%  par iekšzemē saņemtām precēm

D 5721 +