Zalktis datu eksports un imports


       Zalktī ir iespēja eksportēt gramatojumus uz xml failu un ieimportēt citā datubāzes failā. Sekojošā attēlā redzams, caur kādu Zalktis izvēlni ir pieejama šāda funkcija: Pamatdati> Administratora rīki > Dažādu datu imports un eksports > Zalktis datu eksports/imports.


       Ja kādam lietotājam nepieciešama datu imports no citas datu apstrādes sistēmas, tad ir iespēja ieimportēt šādā veidā. Vispirms tai sistēmai jāsagatgavo xml fails, pēc tam ieimportē Zalktī.


Fails jāsagatavo utf-8 kodējumā un datu sakārtotība hierarhiskajā struktūrā jābūt atbilstoši xml standartam.

Zalktis XML datu faila struktūras piemērs ar zaļas krāsas piezīmēm :


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Root>

    <FailaPase> 'Faila sagatavošanas pamatinformācija

        <Pamats>Zalktis</Pamats> 'jāatiecas uz Zalkti

        <DatuAvots>frmZalktis_Dokumentu_Eksports</DatuAvots> 'norādīt no kuras sistēmas eksportēts/sagatavots fails

        <Versija>232</Versija> 'ja tiek gatavots eksporta variants no šā parauga, tad norādīt šo versijas numuru

        <AtlasesGatavosanasLaiks>2015-12-06T23:38:29</AtlasesGatavosanasLaiks> 'kad tiek gatavots šis fails

        <AtlaseDatumsNo>2015-12-01T00:00:00</AtlaseDatumsNo> 'informācija, par kādu laika periodu (no) ir šajā datu failā iekļaujamie gramatojumi

        <AtlaseDatumsLidz>2015-12-06T00:00:00</AtlaseDatumsLidz> 'informācija, par kādu laika periodu (lidz) ir šajā datu failā iekļaujamie gramatojumi

        <AtlaseDokTips>-1</AtlaseDokTips> 'neobligāti, var ievadīt vērtību -1 jebkuros gadījumos

    </FailaPase>

    <Dokuments> 'šis tags nozīmē, ka te sākas ieraksta/grāmatojuma/dokuemnta saturs. Katrā failā var būt 1 vai vairāki ieraksti/grāmatojumi/dokuemnti.

        <HronoID>10784</HronoID> 'ieraksta unikālais kārtas numurs, var ievadīt vērtību -1 jebkuros gadījumos vai norādīt to, kāds ir sākotnējā datubāzē norādīts

        <HronoKontets>1</HronoKontets> ' ieraksts ir kontēts

        <HronoTips>10</HronoTips> 'norāda uz ieraksta/grāmatojuma/dokumenta tipu. Var norādīt kā parastu grāmatojumu ar tipu 0 vai izejošo rēķinu ar tipu 8. Citus tipus saglabās kā parastu grāmatojumu.

        <HronoDatums>2015-12-02T15:00:00</HronoDatums> 'ieraksta/grāmatojuma/dokumentga datums, kas grāmatojas visos reģistros

        <HronoDocName>Pavadzīme</HronoDocName> ' Dokumenta nosaukums

        <HronoDocnr>000074</HronoDocnr> 'Dokumenta numurs

        <Valutaskods>EUR</Valutaskods> 'Dokumenta darījuma valūta (izmantojami tikai 3 burtu valūtas kodi)

        <Pamatojums /> 'pamatojumā norāda pamatojumu, piezīmes vai darījuma aprakstu. Šajā piemērā nav ievadīts apraksts.

        <DateTerm>1900-01-01T15:00:00</DateTerm> 'rēķiniem izdrukājamās maksājumu termiņa datums. Ja datums norādīta tieši uz 01.01.1900, tad netiek drukāta.

        <Fadr /> 'rēķiniem preču vai pakalpojumu nosūtīšanas vietas adrese

        <Kadr /> 'rēķiniem preču vai pakalpojumu saņemšanas vietas adrese

        <GadaID>55</GadaID> ' gada kārtas numurs, vienmēr norādīt -1, jo sistēma pats to piešķir, ievadīto vērtību ignorēs.

        <Rezerve1 /> 'te ievada dokuemnta sēriju

        <Rezerve2 /> '

        <Rezerve3>3</Rezerve3> '

        <SagDatums>2015-12-02T15:00:00</SagDatums> 'dokuemnta sagatavošanas datums, ja nav būtiski, var būt vienāds ar dokuemnta datumus

        <ProjektsID>-1</ProjektsID> 'nebūtiski, piesaistīts projekta kodam

        <PersonalName>&amp;quot;Daugaviņa&amp;quot; SIA</PersonalName> 'dokumenta darījumu partnera nosaukums

        <PersonalVards /> ''dokumenta darījumu partnera (fiziskās personas vards, juriskām personām neko nenorāda, tukšu atstāj

        <PersonalNmrNr>40103364040</PersonalNmrNr> 'dokumenta darījumu partnera reģ. numurs/nodokļu maks. nr vai personas kods (11 zīmes)

        <PersonalPvnNr />'dokumenta darījumu partnera PVN reģ.nr.

        <PersonalAdresscity>Sērenes pagasts</PersonalAdresscity> 'adreses daļa - pilsēta

        <PersonalAdressstreet>&amp;quot;Daugava&amp;quot;</PersonalAdressstreet> 'adreses daļā-ielas līmenis

        <PersonalPastaindekss>LV-5112</PersonalPastaindekss> 'adreses daļā - pasta indekss

        <PersonalValstsID>428</PersonalValstsID> 'valsts kods, Latvija -428

        <PersonalTips>0</PersonalTips> 'norāda kāds personas veids: 0-juridiskā persona, 1-fiziska persona, 2-pašu uzņēmums,4-pašu uzņēmuma darbinieks

        <PersonalKonts1>3100-170006-001</PersonalKonts1> 'personas bankas konts

        <Kontejums> ' te sākas kontējumu apraksts. 1 dokumenta ietvaros var būt 1 vai vairāki kontējumi

            <DKonts>2310</DKonts> 'Debeta konts

            <DNosaukums>Norēķini ar debitoriem</DNosaukums> 'Debeta konta nosaukums

            <DTips>0</DTips> ' 0-parasts konts

            <DDaudzums>1.00</DDaudzums> 'Debeta konta daudzums, rēķinos kā skaits

            <DValuta>EUR</DValuta> 'Debeta grāmatvedības konta valūta

            <KKonts>112233</KKonts> kredīta konts

            <KNosaukums>Ilgtermiņa ieguldījumi</KNosaukums> 'Kredīta konta nosaukums

            <KTips>0</KTips> 'Kredīta konta tips -norādīt 0

            <KDaudzums>1.00</KDaudzums> 'Kredīta konta daudzums, vienāds ar DDaudzums

            <KValuta>EUR</KValuta> ' kredīta grāmatvedības konta valūta

            <PreceID>kailashbordo</PreceID> 'preču kods no rēķina, parastos grāmatojumos vienmēr "0"

            <SummaBIL>4.25</SummaLVL> ' Darījuma vērtība bilances valūtā

            <Summa>4.25</Summa> 'Darījuma vērtība grāmatojuma valūtā

            <Text /> No rēķiniem preču vai pakalpojumu nosaukums

            <Tips>1</Tips> '1-Neto kontējums, 2-atlaides kontējums, 3-PVN kontējums, 4-preču norakstīšanas kontējums

            <Rezerve1>0</Rezerve1> norādīt atlaidi, pašleik 0%

            <Rezerve2>425.00</Rezerve2> ' pirmsatlaides vērtība grāmatojuma valūtā

            <Rezerve3 /> 

            <Cena>4.25</Cena> ; rēķina preču vai pakalpojuma cena

            <PVN /> 'PVN likme % precei vai pakalpojumam

                <Partija>.</Partija> ; var neievadīt vērtību

 <AkcizeMarka /> ; var neievadīt vērtību

        </Kontejums> ' 1.kontejuma beigums

        <Kontejums> '2 kontējums

            <DKonts>2115</DKonts>

            <DNosaukums>Kancelejas preces</DNosaukums>

            <DTips>0</DTips>

            <DDaudzums>1.00</DDaudzums>

            <DValuta>EUR</DValuta>

            <KKonts>21101</KKonts>

            <KNosaukums>Krājumi un izejvielas vadības noliktavā</KNosaukums>

            <KTips>4</KTips>

            <KDaudzums>1.00</KDaudzums>

            <KValuta>EUR</KValuta>

            <PreceID>kailashbordo</PreceID>

            <SummaBIL>0.00</SummaLVL>

            <Summa>0.00</Summa>

            <Text />

            <Tips>4</Tips> 

            <Rezerve1 />

            <Rezerve2 />

            <Rezerve3 />

            <Cena>0.00</Cena>

            <PVN />

 <Partija>.</Partija> 

 <AkcizeMarka /> 

        </Kontejums>  ' 2.kontejuma beigums

        <PZrekviziti> 'pavadzīmes papildu rekvizītu grupa, tas var būt tikai 1 reizi katrā grāmatojumā

            <TransportspersonalID>-1</TransportspersonalID> 'norāda personas ID no klientu saraksta, nenorādītiem uzrādīt -1

            <Automarka /> 'pavadzīmē norādāmā automarka

            <Soferis /> 'pavadzīmē norādāmais šoferis

            <Darijumaapraksts>Preču piegāde</Darijumaapraksts> 'pavadžīmē norādāmais darījuma apraksts

            <DRN /> 'pavadzīmē norādāmais dabas resursu nodokļa apraksts

            <Iepakojums /> 'iepakojums

            <ProjektsID /> 'norādīt tuksumu, novecojis lauks

            <AgentsID>-1</AgentsID> norāīt aģenta ID no klientu saraksta, vienmēr rādīt -1

        </PZrekviziti> 'pavadzīmes papildu rekvizītu grupas beigas

    </Dokuments> '1.dokuemta beigas. Failā var norādīt vairākus dokuemntus

</Root> 'Faila beigas