Sākot ar 2018.gadu, lai veiktu autoratlīdzības aprēķinus, jāņem vērā, ka darba devējam jāmaksā 5% VSAOI no pilnas autoratlīdzības summas. Atskaitot attaisnotos izdevumus un, ja nepieciešams, arī neapliekamos minimumus, no autoratlīdzības jāmaksā arī 20% algas nodoklis. Ja ir iesniegts darbinieka rakstisks iesniegums, tad  20% vietā jāmaksā 23% algas nodoklis.


Lai uzkrātu informāciju par noslēgtiem autoratlīdzības līgumiem, tad tos var uzkrāt caur darbinieku kartīti tabulā "Autorlīgumu saraksts". Programmā autoratlīdzību aprēķina atsevišķi no darba algām. 

Vispirms autoratlīdzības saņēmējus ieraksta klientu sarakstā kā darbiniekus. Tad tie darbinieki parādīsies autorlīgumu sarakstā un aprēķinos.


Pēc tam atver darbinieku kartītes caur Zalktis izvēlni pēc dotās bildes Alga > Darbinieku kartītes: 
Katram darbiniekam var ievadīt vienu vai vairākus autorlīgumu pamatdatus, piemēram 1 līgums par literāro darbu un otrs - par projekta izstrādi.

Tad caur Zalktis izvēlni Alga > Autoratlīdzības aprēķinu saraksti var atvērt aprēķinu sarakstu tabulu.Šajā sarakstā var ik mēnesi vai pēc nepieciešamības izveidot aprēķinus. Sarakstos var sagrupēt aprēķinus pa 1 mēnesi, vai pa vienveidīgām autordarbu grupām pēc lietotāju vēlmēm.
Šajā logā jau var uzreiz izdrukāt šo izmaksu sarakstu. Lai nodotu tos VID EDS, jāaiziet uz Algas aprēķinu atskaitēm, kur ir Paziņojums par darba samaksu, aprēķinātām VSAOI, IIN un riska nodevu. Šajā paziņojumā atbilstošā tabulā arī iekļaujas informācija no autoratlīdzību aprēķinu sarakstiem. Iekļaušanas nosacījums - paziņojuma atskaites mēnesī parādās autoratlīdzību dati, ka tajā mēnesī notiek autoratlīdzību izmaksa.

Kad ir aprēķināta alga un arī ir aprēķināta autoratlīdzības, tad var uzģenerēt 1 paziņojumu no abiem aprēķiniem.