Bankas dokumenti

       Bankas dokumentos var gūt pārskatu par norēķinu konta apgrozījumiem jebkurā laika periodā un pa jebkuriem bankas kontiem. Var izdrukāt pārskatu. Apakšējā malā ir pogas, ar kuru palīdzību var atvērt gan maksājuma uzdevuma, gan ienākoša, gan izejoša bankas dokumenta grāmatojuma formu. Grāmatojuma forma ir tādi paši kā parasta grāmatojumi forma. Aizpildīšanas kārtība kā parasti grāmatojumi. 

Lai maksājuma dokumentos pašu organizācijas bankas kontam ievadītu rekvizītus, tad tas jāizdara caur Administratora rīkiem > galvenajos parametros, sadaļā banka. Tur katram bankas kontam atlasīt vajadzīgos datus. Šie dati parādīsies maksājuma dokumentos. Klientu bankas rekvizītus ievadīt caur formu klientu saraksts.

Zalktī var ieimportēt bankas konta izraksta failu no bankām FiDAViSta formātā. Apraksts par šo formātu var iegūt Latvijas Komercbanku asociācijas mājas lapā, adrese:  http://www.bankasoc.lv/lka/komitejas/article.php?id=278

Uz bankas dokumentu formas vispirms jāveic bankas faila imports. Bankas faila importa formā jāizvēlas xml ielādes fails, kas saņemts no bankas (internetbankas).


       

Pēc faila ielādes jāpārbauda, vai norādītie partneri ir izvēlēti dzeltenajā ailē. Zalktī mēģina piesaistīt atbilstošus partnerus pēc reģistrācijas numura. Ja tomēr ir tukši dzelteni lauki, tad pašam jāizvēlas attiecīgie klienti no datubāzes klientu saraksta. Ja kādu ierakstu nevēlās ieimportēt, tad var atkešķēt kešķi ailē importēt. Visiem ieimportētiem dokumentiem piešķir vienādu dokumenta nosaukumu un nr.. Tas parasti ir konta izraksts. Pēc dokumentu ieimportēšanas tie paradās nekontēto bankas dokumentu sarakstā.

       


Katru nekontētajos bankas dokumentu var atvērt uz labošanu un pēc kontējuma  izvēles var saglabāt uz kontētiem bankas dokumentiem. Tikai tad tas parādīsies bankas dokumentos un virsgrāmatas apgrozījumos.