Sociāli apdrošinātās personas

2020

2021

2022

Vispārējos gadījumos (d.ņēmv. + d.dev.)

11.00%+24.09%=35.09%

10.50%+23.59%=34.09%

10.50%+23.59%=34.09%

Vecuma pensionārs


9.25%+20.77%=30.02%

9.25%+20.77%=30.02%

Izd.pens.saņēm.,inval.spec.pens.saņēmējs


9.76%+21.94%=31.70%

9.76%+21.94%=31.70%

Soda izciešanas vietā


8.87%+19.93%=28.80%

8.87%+19.93%=28.80%

Pensionārs soda izciešanas vietā


7.67%+17.24%=24.91%

7.67%+17.24%=24.91%

Valdes loceklis


0%+27.20%=27.20%

0%+27.20%=27.20%

Pensionārs valdes loceklis


0%+24.91%=24.91%

0%+24.91%=24.91%

Jaunās likmes iestrādāta Zalktis versijās:

Ar Zalktis 2020.1.346.versiju

Ar Zalktis 2021.1.370.versiju

Ar Zalktis 2022.1.414.versijuPosteņi

2020

2021

2022

VSAOI objekta maksimālais apmērs. Pārsnieguma summa ir solidaritātes nodokļa objekts

62800 EUR

62800 EUR

78100 EUR

VSAOI minimālās obligātās iemaksas.

0 EUR

0 EUR, bet no 01.07.2021. - 170 EUR

170 EURIkmēneša ziņojums par VSAOI un IIN

Periods

 Īpašie norādījumi

Pieejama Zalktis versijās

Par 2020.gada decembri

No 2021. gada mainās darba devēja ziņojumu aizpildīšanas kārtība, tādēļ pārejas periodā 2020. decembra darba devēja ziņojumam ir noteikta speciāla aizpildīšanas kārtība. 

Darba devēja ziņojums par 2020. gada decembri: 

• iesniedz līdz 2021. gada 17. janvārim; 

• norāda darba ienākumu izmaksas datumu (tāpat kā iepriekš); 

• 4. ailē – par decembri aprēķināto algu (tāpat kā iepriekš); 

• 5. ailē – no 4. ailes ienākuma valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – sociālās iemaksas), summējot darba ņēmēja un darba devēja sociālo iemaksu daļu (tāpat kā iepriekš); 

• 8. ailē – decembrī ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas ieturēts atbilstoši iepriekšējai kārtībai (tāpat kā iepriekš). 

JAUNUMS!!! Sarakstā “Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas” aizpilda 1., 2., 3., 8. aili un 8. ailē norāda iedzīvotāju ienākuma nodokli no 2021. gada janvārī izmaksātajiem ienākumiem, kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz 2021. gada 23. janvārim.

Ar Zalktis 2021.1.370.versiju

Ar 2021.gada 1.janvāri

Ar 2021. gada 1. janvāri visiem darba devējiem ir noteikts jauns darba devēja ziņojuma iesniegšanas termiņš – līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam. 

Mainās iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarēšanas princips – turpmāk darba devēja ziņojumā par pārskata mēnesi deklarēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā darba devēja ziņojuma iesniegšanas mēnesī. 

Ar 2021. gada 1. janvāri ir noteikti jauni algas nodokļa samaksas termiņi: 

Iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā vienotajā nodokļu kontā: 

1) līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam; 

2) līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam, ja aprēķina un izmaksā darba samaksu šādos gadījumos, kad: 

• izbeigtas darba tiesiskās attiecības; 

• izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam; 

• darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša kalendāra mēneša laikā; 

• tiek izmaksāta slimības nauda; 

• ja saskaņā ar tiesas spriedumu, tiesas lēmumu par izlīguma apstiprināšanu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu personai ir izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi. 

Sākot ar 2021. gadu, darba devēja ziņojumā par pārskata mēnesi (piemēram, maijs): 

- nav janorāda darba ienākumu izmaksas datums; 

- 4. ailē – kārtība nemainās – par pārskata mēnesi (maiju) aprēķinātā alga; 

- 5. ailē – kārtība nemainās – no 4. ailes aprēķinātās kopējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (sociālās iemaksas), summējot darba ņēmēja un darba devēja sociālo iemaksu daļu; 

- 6 un 7. aile – kārtība nemainās – precizējumi par iepriekšējo mēnesi aprēķināto algu un no tās aprēķinātās sociālās iemaksas (aprīli); 

- 8. ailē – kārtība mainās – iedzīvotāju ienākuma nodokli no darba ņēmēja darba ienākumiem, ko maksā pārskata mēnesim sekojošajā mēnesī (jūnijā).

Ar 2020.gadu nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir šāda: 

• 20 % – gada ienākumam līdz 20 004 euro (ienākuma 1.slieksnis); 

• 23 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz 2021.gadā 62 800 euro (ienākuma 2.slieksnis); 

• 31 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 2021.gadā 62 800 euro (ienākuma 3.slieksnis). 


Algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, ir šāda: 

• 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 euro (ienākuma 1.slieksnis); 

• 23 % – mēneša ienākumam, kas pārsniedz 1667 euro (ienākuma 2.slieksnis). 


Ja cilvēks ienākuma izmaksātājam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, gūtajam ienākumam tiek piemērota nodokļa likme 23 % apmērā. 

Pamatojoties uz cilvēka rakstveida iesniegumu, ienākuma izmaksātājs gada laikā ir tiesīgs ieturēt nodokli 23 % apmērā arī no ienākumiem, kuriem piemērojama nodokļa likme 20 %. 

Nodokļa likmi 31 % apmērā piemēro rezumējošā kārtībā, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju.Ir ieraksti, ka ik gadu mainās algu aprēķinu pamatlikmes.


Posteņi

2020

2021

Minimālā alga

430

500

Atvieglojums par apgādībā esošo personu

250

250